• Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - POBIERZ

    Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego - POBIERZ

    Program wychowawczo-profilaktyczny - POBIERZ

    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ

    Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego - POBIERZ

    Wniosek o przekazanie stypendium na rachunek bankowy - POBIERZ

    Instrukcja przywracania dostępu do dziennika elektronicznego - POBIERZ

    Regulamin warunków i sposobu organizowania przez ZSMS Krajoznawstwa i Turystyki - POBIERZ

    Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników - POBIERZ